Syksy käynnistyy kesäyliopistossa!

Tutustu tarjontaan

Koulutustarjonta

Klikkaa ja tutustu koulutustarjontaamme. Koulutuksiin ilmoittaudutaan kurssiesittelyssä mainittuun päivämäärään mennessä.

Tampereen kesäyliopisto ikoni - temppeli

Avoin yliopisto-opetus

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - hammasratas

Avoin amk-opetus

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - verkosto

Kielet

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - kirja

Abi- ja lukiolaiskurssit

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - pensseli

Hyvinvointi ja harrastukset

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - ihmiset

Ikääntyvien yliopisto

Lue lisää ›

Tampereen kesäyliopisto ikoni - yleisö

Yleisöluennot

Lue lisää ›

Poimintoja sivustoltamme

Verkko-opinnot

Opiskele joustavasti verkossa

Tutustu blogikirjoituksiin

Kirjoitukset ovat kouluttajiemme käsialaa

Webinaarisarja: Kuunteleva kohtaaminen 23.9.

Klo 10.00-11.30

Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan

Helsingin yliopisto

Tampereen kesäyliopisto ikoni - Tietokone

500

Kursseja vuosittain

Tampereen kesäyliopisto ikoni - Opiskelijat

5000

Opiskelijoita kursseilla vuosittain

Tampereen kesäyliopisto ikoni - idea

95%

Sai koulutuksista hyödyllisiä tietoja ja taitoja

Tampereen kesäyliopisto ikoni - puhekupla

4,7

Koulutuspalautteiden keskiarvo (välillä 1-5)

Ajankohtaista

Lue alta lisää ajankohtaisia uutisia!

20. 09.
Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi)

Rekisterin pitäjänä toimii Tampereen kesäyliopisto / Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry.

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii rehtori, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti.  Vastuuhenkilö tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

Rekisteriasioita hoitava henkilöstö

Rekisteriasioita hoitavia työntekijöitä ovat: kurssisihteeri koulutussihteeri koulutuskoordinaattori taloussihteeri rehtori Rekisteriasioita hoitavan henkilöstön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Järjestelmään rekisteröidään asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään. Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten. Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein. Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten. Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset. Henkilötunnus opettajille pakollinen palkanmaksua varten. Syntymäaika ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan syntymäaika on pakollinen. Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen. Kotikunta tilastointia varten. Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten. Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten. Lisäksi: Tutkinto tilastointia varten (OPH). Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH). Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH). Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH). Muita tilastotietoja kerätään Tilastokeskusta varten.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään kirjautumisen yhteydessä. Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Opiskelijan osallistuessa Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin korkeakouluopintoihin hänen henkilötietonsa ja tiedot hänen opintosuorituksistaan ko. opinnoissa voidaan luovuttaa kesäyliopiston toimesta sille korkeakoululle, jonka opintovaatimusten mukaisista opinnoista on kyse. Lukioyhteistyösopimuksen mukaisesti opiskelevien tiedot opintosuorituksista luovutetaan myös siihen toisen asteen oppilaitokseen, jossa henkilö opiskelee. Rekisterin tietoja saatetaan luovuttaa ulkopuolisten käyttöön myös perintätapauksissa (perintätoimisto Lowell Suomi Oy). Jos asiakas toimittaa Tampereen kesäyliopistolle hänen tai hänen työnantajansa sähköiset laskutustiedot, hänen laskutukseensa liittyvät tiedot siirretään sähköisen laskutuksen palveluiden tuottajalle, Visma Solutions Oy:lle. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin. Opettajien henkilötiedot siirretään palkkion maksua varten Visma Solutions Oy:n järjestelmään. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten vastaanottajat) käyttöoikeudet. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tietokannassa. Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilöstölle: toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille/ryhmään ilmoittautumisen tai työsuhteen alkamisen yhteydessä. Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksessa.

Rekisteröidyn informointi

Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla.

Rekisterihallinto

Tampereen kesäyliopisto / Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry. käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Yhdistys on siirtänyt päätösvallan rehtorille.
20. 09.
Markkinointirekisteri
Tietosuojaseloste koskien kesäyliopiston sähköpostimarkkinointijärjestelmää sekä verkkosivustoa.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Tampereen kesäyliopisto / Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry Tampereen kesäyliopiston markkinointirekisteri. Järjestelmä: Sendinblue, sendinblue.com: 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France

Rekisterinpitäjän edustaja

Tampereen kesäyliopisto Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere

Tietosuojavastaava

Rehtori Anu Urhemaa

Sähköpostirekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjen tietoja käsitellään Tampereen kesäyliopiston sähköpostimarkkinointia varten. Laillinen peruste käsittelylle on rekisteröidyn oma suostumus, ellei kysymys ole henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Opiskelijan tietoja ei käsitellä sähköpostimarkkinointirekisterissä, ellei hän ole antanut siihen suostumustaan joko ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoittautumislomakkeella) tai tilaamalla uutiskirjeen kesäyliopiston verkkosivustolta.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Sähköpostirekisteriin siirretään markkinointiluvan antaneiden opiskelijoiden etu-, sukunimi ja sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää ryhmät uutiskirje ja markkinointi.

Tietolähteet

Käyttäjän Tampereen kesäyliopiston kurssille ilmoittautuessa syöttämät tiedot, mikäli hän on ilmoittautuessa ilmaissut suostumuksensa uutiskirjelistalle liittämiseen. - Tampereen kesäyliopiston verkkosivuilla, "Uutiskirjeen tilaus"-sivulla (https://tampereenkesayliopisto.fi/uutiskirje/) käyttäjän syöttämät tiedot. - Yleiset verkkotietolähteet, mikäli kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi ellei niitä poisteta henkilön itsensä tai kesäyliopiston toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kesäyliopisto vastaa rekistereihin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietoturvasta. Ulkopuolisten pääsy henkilötietoihin on estetty salasanasuojauksella, josta vastaa järjestelmän ylläpitäjä. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Omien tietojen tarkastusoikeus Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä tai tarkistaa tietonsa sähköpostiviestin lopussa olevasta ”päivitä tietojasi” -linkistä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointitarkoituksiin. Uutiskirjeen voi perua sähköpostiviestin lopussa olevasta ”peru tilaus” -linkistä ja/tai ottaa yhteyttä kesäyliopiston toimistoon.

Evästeet

Kesäyliopisto käyttää verkkosivustollaan Google Analytics - kävijäseurantapalvelua, joka hyödyntää evästeitä. Sen avulla keräämme anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä parantaaksemme verkkosivujemme sisältöä. Google Analytics- palvelu tallentaa anonyymisti tietoja siitä, millä sivulla käydään, kuinka kauan sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle tullaan ja mitä linkkejä klikataan. Kävijäseurannan voi estää Google Analyticsin opt-out – toiminnolla https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (sivu on englanninkielinen).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).
03. 06.
Tampereen kesäyliopiston uusi rehtori on valittu!
Tampereen kesäyliopiston hallitus nimesi kokouksessaan 3.6.2021 Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n/Tampereen kesäyliopiston rehtoriksi 1.9.2021 alkaen YTM, koulutuspäällikkö Anu Urhemaan. Onnea Anu!
27. 05.
Toimisto suljettu perjantaina 28.5.
Tampereen kesäyliopiston henkilökunta viettää työhyvinvointipäivää perjantaina 28.5. Toimisto ja asiakaspalvelu on tällöin suljettuna.

Kokemuksia Tampereen kesäyliopistosta

”Kurssin sisältö ja toteutus olivat timanttiset! Hämmentävää, miten paljon uutta tietoa voi oppia päivittäin käytössä olevista työkaluista.”​

Lue lisää tarinoita