« Takaisin

Geropsykologia - PSYA180

5.0

Pyskologia

Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Itsenäisesti suoritettava opintojakso.


Psykologian perusopinnot

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija vanhuuden ja vanhenemisen psykologiaan. Geropsykologian opintojaksossa tarkastellaan vanhuudessa tapahtuvaa psyykkistä kehitystä ja muutoksia, joita ihminen kohtaa ikääntyessään, mm. tiedonkäsittelyn, tunne-elämän ja toimintakyvyn alueilla. Opintojaksossa tarkastellaan vanhuuden ikävaiheen lisäksi muutakin aikuisikää lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka vanhuuden kehitystä voidaan ymmärtää mm. yksilön aiemman kehityksen ja elämänhistorian kautta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja vanhuudessa. Hän ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesse


Opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia sisältöjä:

  •     tiedonkäsittelyn alueella tapahtuvat ikämuutokset
  •     ikääntyvän ihmisen minäkuva ja hyvinvointi
  •     mielenterveyden sisällöt vanhuudessa

 


Tentti tai oppimistehtävä ja lukemispäiväkirja.


90.00

30.11.2012